• EU-taxonomin klassificerar hållbara ekonomiska aktiviteter i syfte att öka antalet hållbara investeringar inom EU.

  • Företag inom EU med över 500 anställda påverkas från och med den 1 januari 2024.

  • Många företag med kommersiella fordonsflottor saknar tillgång till tillförlitlig fordonsdata, vilket gör det utmanande att rapportera om utsläpp från sina fordon.


 

Regelverket kring EU-taxonomin och dess omfattning

Enligt bestämmelserna i EU Green Deal och som en del av arbetet med att främja hållbar tillväxt har EU infört ett klassificeringssystem för hållbara ekonomiska aktiviteter: Det kallas EU-taxonomin, ofta kallad ‘den gröna taxonomin,’ och kommer tillsammans med en ny förordning: EU Taxonomy Regulation (EUTR), samt ett nytt direktiv om hållbarhetsrapportering, Corporate Social Reporting Directive (CSRD). Tillsammans kravställer dessa policys att EU-företag med över 500 anställda behöver rapportera utifrån EU-taxonomin från och med januari 2024.

Hur EU-taxonomin påverkar dig med en fordonsflotta

EU-taxonomin syftar till att på olika sätt hjälpa investerare fatta beslut och därigenom styra investeringar mot aktiviteter som kan anses vara miljömässigt hållbara. Klassificeringssystemet gör det möjligt att utvärdera företagsaktiviteter ur miljöpåverkanssynpunkt, vilket skapar incitament för företag att fortsätta minska sitt klimatavtryck.

För ett företag som är skyldigt att rapportera enligt förordningen är aktiviteter mot klimatpåverkan och minskning av koldioxidutsläpp särskilt viktiga: Enligt Eurostats siffror från 2021 är transportsektorn ensamt ansvarig för 25% av det totala utsläppet på cirka 3,54 miljarder metriska ton CO2-ekvivalenter som genererats i EU – och som om det inte vore nog: Vägtransport representerar 740 miljoner metriska ton CO2 – lastbilar och bussar för 207 miljoner metriska ton. För många företag är fordonsparken den enskilt största klimatboven, vilket gör rapport av utsläpp från fordon bör vara en del av bolagens hållbarhetsrapport.

Fördelar med att säkerställa regelefterlevnad redan idag

Från och med 1a januari 2024 skall företag som omfattas av CSRD rapportera utifrån EU-taxonomin. För företag med en fordonsflotta innebär regelverket möjligheter bortom själva rapporteringen: Datainsamlingen som krävs för att kunna rapportera data från en fordonsflotta kan också användas för att optimera samma fordonsflotta och därmed också minska kostnader utan att offra någon “up-time”. Och även om förordningen inte inkluderar alla företag enligt faktisk policy innebär tillgång till tillförlitlig utsläppsdata från verksamheten fördelar i affärsrelationer med företag som omfattas av regelverket.

Även om implementeringen av EU-taxonomin innebär administrativa utmaningar för företag inom EU ger regelverket samtidigt en möjlighet för beslutsfattare och företag att ta ett tydligt steg mot mer hållbara verksamheter och i många fall också ta på sig ledartröjan för hållbarhetsinsatser i sina respektive branscher.

Vialumina kan hjälpa företag att komma igång med datainsamling, datavisualisering och efterlevnad. Genom att samla in data från förare och fordon – och i de fall där hela eller en del av den kommersiella fordonsflottan består av elfordon, data från laddningsstationerna och elnätet – får våra kunder tillgång till tillförlitlig utsläppsdata från sina kommersiella fordon att använda som bas för sin rapportering. Låt oss förbereda oss tillsammans!

 


 

Källor:
EU Taxonomy Navigator
Eurostat

Book a demo or get a quote

We will get back to you within a business day

First Name
Last Name
Company Name
Role or Title
Email Address
Phone Number
Interest:
Implementation time horizon:
Fleet size:
Additional Information